Univers T

Formular de inregistrare

Parola iti va fi trimisa pe email

Anunt selectie administratori Cluj – Univers T SA

Licitatii, Postari

Anunt selectie administratori Cluj – Univers T SA

Consiliul Judetean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 si Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, concurs pentru ocuparea a 7 posturi de Administrator in cadrul UNIVERS T S.A.:
– 2 posturi cu experienta de cel putin 5 ani in domeniul juridic, economic, contabilitate, de audit sau financiar
– 5 posturi cu vechime in munca de minim 3 ani si minim 1 an experienta in administrarea sau managementul unor societati inclusiv societati din sectorul privat ;
Consiliul Judetean Cluj a decis ca procesul de recrutare si selectie sa fie efectuat de catre un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane care va consilia comisia de selectie stabilita in cadrul Consiliului Judetean Cluj si va efectua evaluarea dosarelor si selectia initiala a candidatilor.
Consiliul Judetean Cluj a ales ca expert independent compania Pluri Consultants Romania SRL.
Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judetean Cluj, Calea Dorobantilor, Nr. 106, Cluj-Napoca, in perioada 14.04 -13.05.2017.

Procesul de recrutare si selecție are următoarele etape:
1.Depunerea dosarelor la registratura Consiliul Judetean Cluj.
2.Evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor;
3.Comunicarea către candidați a rezultatelor evaluării dosarelor;
4.Susținerea probelor etapei de selecție inițială – interviu şi centru de evaluare – la o data si o ora ce vor fi comunicate ulterior fiecărui candidat;
5.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției inițiale;
6.Susținerea interviului de selecție finală la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior fiecărui candidat.
7.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale.

B. La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. Conditii generale:
a) au cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul in România
b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit),
c) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de licență in cadrul unei institutii de invatamant superior ;
d) nu se află in conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Administrator in Consiliul de Administratie al UNIVERS T S.A..
e) nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.
f) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție si de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanțării terorismului, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
g) nu au făcut politie politica, așa cum este definită prin lege;
h) Îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 si Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
i) sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplina de exercițiu;
j) Sa nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator si/sau membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni/intreprinderi publice conform art. 33 din OUG 109/2011 actualizata prin Legea nr. 111/2016 – declaratie pe propria raspundere;
k) Declaratie cu privire la statutul de functionar public;

2. Conditii specifice:
a) Conditii pentru cele 2 posturi de administratori care trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani:
-studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul economic sau juridic; în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie sa fie recunoscuta în România;
-experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani;
b) Conditii pentru cele 5 posturi de administratori care au studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta:
– au cel puțin 3 ani de vechime în muncă si cel puțin 1 an de experiență în administrarea sau managementul unor societati, inclusiv societati din sectorul privat ;

C. Continutul dosarului de inscriere la concurs:
Dosarele candidatilor care aplica pentru postul de Administrator trebuie sa contina:
a) Opis documente;
b) Cererea de inscriere;
c) Copia actului de identitate;
d) Copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care numele de pe actele depuse este diferit decel de pe actul de identitate;
e) Copia diplomei de licenta sau echivalenta;
f) Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
g) Copii ale documentelor care dovedesc vechimea si experienta ceruta ( carnet de munca, extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, contracte de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, etc.)
h) Cazierul judiciar;
i) Cazierul fiscal;
i) Adeverinta medicala din care sa rezulte starea de sanatate corespunzatoare;
j) Formulare:
a. Declaratie pe propria raspundere privind conformitatea documentelor si informatiilor prezentate in dosar, lipsa conflictului de interese si a situatiilor de incompatibilitate.
b. Acordul cu privire la obtinerea de date in vederea verificarii informatiilor.
c. Consimtamant de prelucrare a datelor cu caracter personal.
d. Declaratia de interese.

CV-ul si formularele de la punctul j) vor fi trimise si pe adresa de e-mail 109@pluri.ro in format doc.

D. Criterii de selecție:
– Competenţe specifice sectorului
– Competenţe profesionale de importanta strategica / tehnica
– Competente de guvernanta corporativa
– Experiența pe plan local si național
– Reputatia personala si profesionala
– Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

E. Alte informatii
Documentele prevăzute la punctele c) – e) din cuprinsul dosarului, trebuie sa poarte inscriptia „ conform cu originalul” si semnatura deponentului iar documentele originale vor fi furnizate la cerere. Documentele solicitate sunt obligatorii, lipsa unei piese la dosar, duce la eliminarea candidatului.
Dosarele de candidatură,cu documentele solicitate, se depun la Registratura Consiliului Judetean Cluj, din Cluj Napoca Calea Dorobantilor, nr, 106, în perioada14.04 -13.05.2017, între orele 07:30 – 16:00 (luni – joi) si 07:30 – 13:30 (vineri), în plic închis sau prin posta la adresa Consiliului Judetean Cluj si prin e-mail la adresa 109@pluri.ro . Pe plic se vor menţiona: „Candidatură pentru Consiliul de Administraţie al UNIVERS T S.A../Postul pentru care se aplica/ Nume şi Prenume candidat/ A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul : „Candidatura CA UTSA__Nume__Prenume__”.

 

FORMULAR